Zamówienia publiczne

W poniższej tabeli zamieszczone są informacje o postępowaniach w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonych zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) .

Lp. Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Załączników do pobrania
1 2024-01-04 10-01-2024 13:00:00 "Wykonanie usługi polegającej na zakupie oraz sukcesywnej dostawie piasku oraz tłucznia w 2024 roku" 7
2 2023-12-18 29-12-2023 10:00:00 „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Partyzanckiej w Świebodzinie” 4
3 2023-11-24 08-12-2023 11:45:00 „Wywóz wraz z zagospodarowaniem odwodnionego, ustabilizowanego i higienizowanego komunalnego osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Świebodzinie w latach 2024 i 2025” 7
4 2023-09-06 13-09-2023 11:45:00 „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do ZWKiUK Sp. z o.o.” 16
5 2023-07-28 17-08-2023 11:45:00 "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadań 1,2,3,4,5" 14
6 2023-07-26 08-08-2023 12:00:00 "Zakup i dostawa samochodu asenizacyjnego" 11
7 2023-07-14 28-07-2023 11:45:00 „Budowa placu betonowego do wstępnego magazynowania – Etap I na terenie działki nr 669, obręb 0002 Świebodzin, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin – miasto” 8
8 2023-06-27 14-07-2023 11:45:00 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie ulicy Dożynkowej, Gronowej i Sadowej w Świebodzinie –Etap I – część 2, Etap II część 2, Etap III oraz Etap IV”. 12
9 2023-06-19 26-06-2023 12:00:00 „Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej administrowanych przez Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie w roku 2024" 6
10 2022-10-25 18-11-2022 12:00:00 Sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Grodziszcze działka nr 268/28 i 268/26. 13
11 2022-10-25 17-11-2022 11:45:00 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. Sobieskiego w Świebodzinie”. 10
12 2022-10-14 15-11-2022 11:45:00 Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów będących własnością Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. 5
13 2022-08-24 31-08-2022 12:00:00 „Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej administrowanych przez Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie w roku 2023" 7
14 2022-07-19 08-08-2022 13:00:00 „Dostawa wraz z montażem i podłączeniem pompy mieszającej osad w Wydzielonej Komorze Fermentacyjnej” 12
15 2022-07-11 25-07-2022 12:00:00 „Termomodernizacja elewacji budynku administracyjnego przy ul. Młyńskiej w Świebodzinie” 8
16 2022-07-06 08-08-2022 12:00:00 „Budowa zbiornika do magazynowania biogazu na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Świebodzinie” 20
17 2022-03-16 01-04-2022 11:45:00 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. Sobieskiego w Świebodzinie”. 10
18 2022-02-09 28-02-2022 12:00:00 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla terenu Osiedla przy ul. Słowiańskiej w Świebodzinie – Część 2 Etapu I, III i IV oraz Etap II” 16
19 2021-12-16 22-12-2021 11:45:00 „Wykonanie usługi polegającej na zakupie oraz dostawie antyspieniacza BEVALOID 5000 w roku 2022” 6
20 2021-12-16 22-12-2021 11:45:00 „Wykonanie usługi polegającej na zakupie oraz dostawie koagulantu Brenntamer Cl 845 w roku 2022” 6
21 2021-12-16 22-12-2021 11:45:00 „Wykonanie usługi polegającej na zakupie oraz dostawie koagulantu glinowego PAX 18 w roku 2022” 6
22 2021-12-16 22-12-2021 11:45:00 „Wykonanie usługi polegającej na zakupie oraz dostawie koagulantu żelazowego PIX 113 w roku 2022” 6
23 2021-12-16 22-12-2021 11:45:00 „Wykonanie usługi polegającej na zakupie oraz dostawie koagulantu ZETAG 8180 roku 2022” 6
24 2021-12-15 27-12-2021 14:00:00 „Wykonanie usługi polegającej na zakupie oraz sukcesywnej dostawie piasku oraz tłucznia w roku 2022” 5
25 2021-12-02 10-12-2021 11:45:00 „Wywóz wraz z zagospodarowaniem odwodnionego, ustabilizowanego i higienizowanego komunalnego osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Świebodzinie w latach 2022 i 2023” 4
26 2021-11-30 08-12-2021 11:45:00 „Opracowanie koncepcji projektowej zaopatrzenia w wodę terenów wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świebodzin” 10
27 2021-11-23 30-11-2021 11:45:00 „Opracowanie koncepcji projektowej zaopatrzenia w wodę terenów wzdłuż południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świebodzin” 9
28 2021-10-28 04-11-2021 11:45:00 „Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej administrowanych przez Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie w roku 2022” 9
29 2021-10-01 15-10-2021 11:45:00 „ Wykonanie renowacji studni kanalizacyjnych w m. Lubinicko – Etap II.” 9
30 2021-09-30 15-11-2021 11:45:00 Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów będących własnością ZWKiUK Sp. z o.o. 6
31 2021-09-02 30-09-2021 12:00:00 „Budowa instalacji kogeneracyjnej dla ZWKiUK w Świebodzinie” 24
32 2021-07-30 13-08-2021 11:45:00 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla terenu Osiedla przy ul. Słowiańskiej w Świebodzinie - Część I Etapu I, III i IV" 17
33 2021-07-29 12-08-2021 11:45:00 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. Sobieskiego w Świebodzinie”. 12
34 2021-07-23 02-09-2021 11:45:00 "Ubezpieczenie mienia ZWKiUK Sp. z o.o. w Świebodzinie od zdarzeń losowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia z włączeniem odpowiedzialności za wprowadzenie produktu do obrotu" 8
35 2021-07-19 06-08-2021 11:45:00 „Budowa wiaty magazynowej osadu na działce oznaczonej geodezyjnie nr 669, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin-miasto” 9
36 2021-07-15 23-07-2021 11:45:00 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. Sobieskiego w Świebodzinie”. 11
37 2021-07-12 21-07-2021 11:45:00 „Wykonanie otworu eksploatacyjnego nr 3 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla wodociągu grupowego w miejscowości Raków” 9
38 2021-07-06 13-07-2021 11:45:00 "Czyszczenie wnętrza Wydzielonej Komory Fermentacyjnej (WKF) na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Świebodzinie wraz z przeglądem wysokościowym komory i infrastruktury towarzyszącej". 5
39 2021-06-22 02-07-2021 11:45:00 Czyszczenie wnętrza Wydzielonej Komory Fermentacyjnej (WKF) na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Świebodzinie wraz z odwodnieniem osadów ściekowych usuniętych z WKF 4
40 2021-04-16 30-04-2021 11:45:00 „Wykonanie renowacji studni kanalizacyjnych w m. Lubinicko – Etap I.” 9
41 2021-04-09 26-04-2021 11:45:00 „Modernizacja pompowni ścieków II zlokalizowanej na działce nr 5/34 w m. Lubogóra” 10
42 2021-03-30 07-04-2021 11:45:00 „Wykon. dok. projekt.-koszt. dla zad. p.n.: „Budowa sieci wod. rozdz. oraz sieci kan. sanit. wraz z przebudową istniejących odcinków sieci wod.w obr.ul.Topolowej w Świebodzinie, dz. ew. nr 374, 617/4, 630/3, 382/10, 390 obr. geodez. 0002 miasta Świebodzin 13
43 2021-03-01 26-03-2021 11:45:00 „Wykon. dok. projekt.-koszt. dla zad. p.n.: „Budowa sieci wod. rozdz. oraz sieci kan. sanit. wraz z przebudową istniejących odcinków sieci wod.w obr.ul.Topolowej w Świebodzinie, dz. ew. nr 374, 617/4, 630/3, 382/10, 390 obr. geodez. 0002 miasta Świebodzin 12
44 2021-02-20 12-03-2021 11:45:00 Opracowanie dokument.projet.-kosztorys.dla zadania„Budowa sieci wod rozdz. oraz sieci kan sanit.w obr. ul. Dożynkowej, Gronowej, Sadowej, dz.ew. nr 862/1, 862/2, 870, 936, 937, 938, 1115 obręb geodez. 0003 miasta Świebodzin (teren strefy przemysłowej)”. 11
45 2021-02-04 12-02-2021 11:45:00 „Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego do zbiórki odpadów komunalnych”. 8
46 2021-01-11 19-01-2021 12:00:00 „Wykonanie usługi polegającej na zakupie oraz dostawie koagulantu ZETAG 8180 do odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych w roku 2021” 7
47 2021-01-11 19-01-2021 12:00:00 „Wykonanie usługi polegającej na zakupie oraz dostawie koagulantu żelazowego PIX 113 w roku 2021 stosowanego w procesie oczyszczania ścieków” 6
48 2021-01-11 19-01-2021 12:00:00 „Wykonanie usługi polegającej na zakupie oraz dostawie koagulantu glinowego PAX 18 do przeciwdziałania puchnięcia osadu czynnego w procesie oczyszczania ścieków w roku 2021” 6
49 2021-01-11 19-01-2021 12:00:00 „Wykonanie usługi polegającej na zakupie oraz dostawie koagulantu Brenntamer Cl 845 w roku 2021 do zagęszczania osadów ściekowych” 7
50 2021-01-11 19-01-2021 12:00:00 „Wykonanie usługi polegającej na zakupie oraz dostawie antyspieniacza BEVALOID 5000 w roku 2021, stosowanego w celu redukcji ilości piany w wydzielonej komorze fermentacyjnej (WKF)” 6
51 2020-12-30 18-01-2021 11:45:00 „Modernizacja pompowni ścieków II zlokalizowanej na działce nr 5/34 w m. Lubogóra” 15
52 2020-12-30 07-01-2021 14:00:00 „Wykonanie usługi polegającej na zakupie oraz sukcesywnej dostawie piasku oraz tłucznia w roku 2021” 7
53 2020-12-23 11-01-2021 11:45:00 „Dostawa wodomierzy wraz z zaprogramowanymi modułami radiowymi dla ZWKiUK Sp. z o.o. w Świebodzinie z siedziba przy ul. Młyńskiej 37, 66-200 Świebodzin” 6
54 2020-12-18 15-01-2021 11:45:00 „Dostawa dwóch pojazdów specjalistycznych do zbiórki odpadów" 11
55 2020-12-18 31-12-2020 11:45:00 ,,Dostawa oleju napędowego dla pojazdów specjalistycznych do zbiórki odpadów" 8
56 2020-12-02 11-12-2020 11:45:00 ,,Dostawa oleju napędowego dla pojazdów specjalistycznych do zbiórki odpadów" 6
57 2020-11-30 07-12-2020 11:45:00 „Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne" 6
58 2020-10-29 19-11-2020 12:00:00 „Budowa instalacji fotowoltaicznych na niektórych obiektach wodociągowo-kanalizacyjnych ZWKiUK Sp. z o.o.” – CZĘŚĆ II, III. 18
59 2020-10-14 21-10-2020 11:45:00 „Wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości 106 sztuk, o obwodach pni minimum 14 cm, mierzonych na wysokości 100 cm, na terenie działek nr 20/6, 669, 670 w obrębie 2 m. Świebodzin oraz dz. nr 370/1 w obrębie 1 m. Świebodzin” 7
60 2020-10-14 09-11-2020 11:45:00 "Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów będących własnością Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o.". 6
61 2020-10-09 16-10-2020 12:00:00 "Ogłoszenie na sprzedaż wodomierzy wycofanych z eksploatacji" 3
62 2020-10-08 16-10-2020 12:00:00 „Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej administrowanych przez Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie w roku 2021” 9
63 2020-10-02 Informacja dotycząca umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu " Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne" 1
64 2020-09-24 09-10-2020 11:45:00 „Modernizacja pompowni ścieków II zlokalizowanej na działce nr 5/34 w m. Lubogóra” 6
65 2020-09-08 28-09-2020 11:45:00 „Budowa instalacji fotowoltaicznych na niektórych obiektach wodociągowo-kanalizacyjnych ZWKiUK Sp. z o.o.” 18
66 2020-09-08 21-09-2020 11:45:00 Dostawa dwóch pojazdów specjalistycznych do zbiórki odpadów 10
67 2020-08-26 30-09-2020 10:00:00 "Budowa instalacji kogeneracyjnej dla ZWKiUK w Świebodzinie w formule zaprojektuj i wybuduj". 13
68 2020-08-20 02-09-2020 11:45:00 Ubezpieczenie mienia ZWKiUK Sp. z o.o. w Świebodzinie od zdarzeń losowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia z włączeniem odpowiedzialności za wprowadzenie produktu do obrotu 7
69 2020-08-13 04-09-2020 11:45:00 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do terenów pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne ŚTBS przy ul. Bocznej w Świebodzinie”. 9
70 2020-07-17 24-07-2020 11:45:00 Modernizacja kotłowni na terenie oczyszczalni ścieków w Świebodzinie przy ul. Młyńskiej 37 9
71 2020-07-08 14-07-2020 11:45:00 Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. Sobieskiego w Świebodzinie 9
72 2020-06-18 03-07-2020 11:45:00 Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych przy ul. Sobieskiego w Świebodzinie 10
73 2020-05-27 10-06-2020 11:45:00 Modernizacja kotłowni na terenie oczyszczalni ścieków w Świebodzinie, ul. Młyńska 37 10
74 2020-05-19 28-05-2020 12:00:00 Sprzedaż paliwa w roku 2020-2021 Zakładowi Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie 6
75 2020-05-15 29-05-2020 11:45:00 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej w Świebodzinie 7
76 2020-03-27 30-04-2020 11:45:00 Modernizacja hydroforni przy Os. Łużyckim w Świebodzinie, dz. nr 351/24, obręb 0003 miasta Świebodzin 23
77 2020-03-11 24-03-2020 11:45:00 Zakup i dostawa fabrycznie nowej cysterny do przewozu i dystrybucji wody pitnej dla potrzeb Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świebodzinie. 6
78 2020-02-21 28-02-2020 13:00:00 Wykonanie usługi polegającej na zakupie oraz sukcesywnej dostawie piasku oraz tłucznia w roku 2020 5
79 2020-02-19 26-02-2020 11:00:00 Dostawa rękawic dla pracowników 2
80 2020-02-19 26-02-2020 11:00:00 Dostawa ręczników dla pracowników 2
81 2020-02-19 26-02-2020 14:35:00 Dostawa środków czystości dla pracowników 2
82 2020-02-19 26-02-2020 11:00:00 Dostawa ubrań dla pracowników 3
83 2020-02-03 14-02-2020 11:45:00 Dostawa wodomierzy wraz z zaprogramowanymi modułami radiowymi dla ZWKiUK Sp. z o.o. w Świebodzinie 7
84 2020-01-23 31-01-2020 13:00:00 Wykonanie usługi polegającej na zakupie oraz dostawie koagulantu Brenntamer Cl 845 w roku 2020 do zagęszczania osadów ściekowych 5
85 2020-01-23 31-01-2020 13:00:00 Wykonanie usługi polegającej na zakupie oraz dostawie antyspieniacza BEVALOID 5000 w roku 2020, stosowanego w celu redukcji ilości piany w wydzielonej komorze fermentacyjnej (WKF) 5
86 2020-01-23 31-01-2020 13:00:00 Wykonanie usługi polegającej na zakupie oraz dostawie koagulantu ZETAG 8180 do odwadniania przefermentowanych osadów ściekowych w roku 2020 5
87 2020-01-23 31-01-2020 13:00:00 Wykonanie usługi polegającej na zakupie oraz dostawie koagulantu żelazowego PIX 113 w roku 2020 stosowanego w procesie oczyszczania ścieków 5
88 2020-01-23 31-01-2020 13:00:00 Wykonanie usługi polegającej na zakupie oraz dostawie koagulantu glinowego PAX 18 do przeciwdziałania puchnięcia osadu czynnego w procesie oczyszczania ścieków w roku 2020 5
89 2019-12-20 20-01-2020 11:45:00 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji projektowej na uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami terenu osiedla przy ul. Słowiańskiej w Świebodzinie” 7
90 2019-12-11 20-12-2019 13:00:00 Postępowanie na pobór próbek i badania laboratoryjne wody i ścieków. 9

 

 

Dostawa wodomierzy wraz z zaprogramowanymi modułami radiowymi dla ZWKiUK Sp. z o.o. w Świebodzinie

Zadanie 1:

a) Dostawa wodomierzy 234 szt.

b) Dostawa modułów radiowych z funkcją rejestratora 234 szt.

Zadanie 2:

Wykonanie prac montażowych zaproponowanych modułów radiowych na wodomierzach w tym prac konfiguracyjnych, pozwalających na współpracę modułów radiowych z wodomierzem oraz systemem zdalnego odczytu "Temetra"eksploatowanym przez Zamawiajacego.

Osoba do kontaktu: Lucyna Nowak tel. 68 38224-11, 68 38 223-26

Szczegóły postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/280571

Ofertę nalezy złozyć na formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie z adnotacją "Oferta na dostawę wodomierzy wraz z zaprogramowanymi modułami radiowymi dla ZWKiUK Sp. z o.o. w Świebodzinie z siedzibą przy ul. Młyńskiej 37, 66-200 Świebodzin" w sekretariacie -pokój 109 w siedzibie spółki do 05.12.2019r. do godz.11.45

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:https://www.zwkiuk.swiebodzin.pl/upload/fileman/og%C5%82oszenie%20o%20wyborze%20oferty%20-%20Copy%204.pdf

Wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego) wraz  z  uzyskaniem decyzji  o pozwoleniu na budowę dla zadania: „Przebudowa przepompowni II zlokalizowanej na działce nr 5/34 w Lubogórze”

Oferty należy składać przez platformę zakupową Open Nexus: platformazakupowa.pl/zwkiuk_swiebodzin do dnia 29.11.2019 r. do godz. 11:30. 

Szczegóły postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/278437

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:https://www.zwkiuk.swiebodzin.pl/upload/fileman/og%C5%82oszenie%20o%20wyborze%20oferty%20-%20Copy%203.pdf

Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej administrowanych przez Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie

UWAGA: USUNIĘTE ZOSTAŁY ZAPISY PUNKTU 20 I 24 ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO SIWZ. ZMIENIONA WERSJA SIWZ ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ OPEN NEXUS.

Oferty należy składać przez platformę zakupową Open Nexus: platformazakupowa.pl/zwkiuk_swiebodzin do dnia 20.11.2019 r. do godz. 14:30. 

Szczegóły postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/275184

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: http://www.zwkiuk.swiebodzin.pl/upload/fileman/og%C5%82oszenie%20o%20wyborze%20oferty%20-%20Copy%202.pdf

 

Zakup przyczepy do przewozu minikoparki JCB

Oferty należy składać przez platformę zakupową Open Nexus: platformazakupowa.pl/zwkiuk_swiebodzin do dnia 08.11.2019 r. do godz. 10:30. 

Szczegóły postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/272445

 

Dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników

Oferty należy składać przez platformę zakupową Open Nexus: platformazakupowa.pl/zwkiuk_swiebodzin do dnia 28.10.2019 r. do godz. 0900

Szczegóły postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/266956.

 

Ocena stanu technicznego kotłowni na oczyszczalni ścieków w Świebodzinie

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Załącznik nr 2), w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Ocena stanu technicznego kotłowni na oczyszczalni ścieków w Świebodzinie” w sekretariacie – pokój nr  109 w siedzibie Spółki do dnia 25.10.2019 r. do godz. 11:45.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.10.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

Informacja z otwarcia ofert oraz informacja o wyborze oferty zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego.

Szczegóły postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/264428

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: https://www.zwkiuk.swiebodzin.pl/upload/fileman/og%C5%82oszenie%20o%20wyborze%20oferty%20-%20Copy%201.pdf

Dostawa sprzętu laboratoryjnego i odczynników laboratoryjnych

Oferty należy składać przez platformę zakupową Open Nexus: platformazakupowa.pl/zwkiuk_swiebodzin do dnia 11.10.2019 r. do godz. 1100

Szczegóły postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/262297

 

PRZEGLĄDY OKRESOWE BUDYNKÓW I BUDOWLI ZWKIUK SPÓŁKA Z O.O. W ŚWIEBODZINIE W LATACH 2019-2021

Przedmiotem zamówienia jest założenie książek obiektów oraz wykonywanie rocznych i pięcioletnich przeglądów (kontroli) obiektów budowlanych, należących do Zamawiającego w zakresie „ogólnobudowlanym”, w latach 2019-2021, wynikających z obowiązku, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1a i ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) polegających na:

- corocznym badaniu elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, 

- corocznym sprawdzeniu stanu konstrukcji, 

- corocznym badaniu stanu elewacji, 

- corocznym wykonaniu przeglądu budowlanego pomieszczeń obiektów, 

- okresowej co najmniej raz na 5 lat, kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego, estetyki obiektu oraz  jego otoczenia i przydatności do użytkowania. 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Załącznik nr 2), w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na  przegląd budynków i budowli ZWKiUK Spółka z o.o. w Świebodzinie w latach 2019-2021” w sekretariacie – pokój nr 109 w siedzibie Spółki do dnia 11.10.2019 r. do godz. 11:45.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.Informacja z otwarcia ofert oraz informacja o wyborze oferty zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego.

Szczegóły postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/262163

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: https://www.zwkiuk.swiebodzin.pl/upload/fileman/ogoszenie%20o%20wyborze%20oferty.pdf

 

Wykonanie termomodernizacji dachu na budynku administracji na oczyszczalni ścieków w Świebodzinie ul. Młyńska 37 oraz hydroforni na Osiedlu Łużyckim w Świebodzinie

Szczegóły postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/256900

Oferty należy złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin do dnia 25.09.2019 r. do godz. 11:45 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie termomodernizacji dachu”.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2019 r. o godz. 12:00.

03.10.2019 r. WYBÓR OFERTY

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty:

             1. REMONTOWNIA ŚWIEBODZIN

 1.         Tomasz Piotrowski

          Ul. Łąki Zamkowe 10/6

          66-200 Świebodzin

          Cena: 298 024,36 zł netto, 366 569,95 zł brutto

          Ocena: 68,07 pkt

   

  1. P.P.H.U. „VERDACH”

          Mieczysław Sieradzki

          Lutol Suchy 63A

          66-304 Brójce

          Cena:  202 856,59 zł netto, 249 513,95 zł brutto

          Ocena: 100 pkt - oferta najkorzystniejsza

        

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do terenów inwestycyjnych przy drodze krajowej 92

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do terenów inwestycyjnych przy drodze krajowej nr 92” w sekretariacie – pokój nr  109 w siedzibie Spółki do dnia 02.09.2019 r. do godz. 11:45.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 02.09.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

Ogłoszenie o wyborze oferty: https://www.zwkiuk.swiebodzin.pl/upload/fileman/og%C5%82oszenie%20o%20wyborze%20oferty.pdf

 

Ubezpieczenie mienia Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świebodzinie od zdarzeń losowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia z włączeniem odpowiedzialności za wprowadzenie produktu do obrotu

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta ubezpieczenia mienia Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Świebodzinie od zdarzeń losowych, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia z włączeniem odpowiedzialności za wprowadzenie produktu do obrotu” w sekretariacie – pokój nr  109 w siedzibie Spółki do dnia 30.08.2019 r. do godz. 11:45.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/249360

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta:

 1. GÓRECCY-UBEZPIECZENIA Sp. z o.o.

        Głogusz 11

        66-100 Sulechów

        Cena: 28 317,00 zł

Ocena: 100,00 pkt – oferta najkorzystniejsza

 

Badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i za rok 2020 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z badań rocznego sprawozdania finansowego Spółki

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferty na badanie sprawozdania finansowego ZWKiUK Spółka z o.o.” w sekretariacie w siedzibie Spółki do dnia 28.08.2019 r. do godz. 11:45.

Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 28.08.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

Informacja z otwarcia ofert oraz informacja o wyborze oferty zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Zgromadzenie Wspólników ZWKiUK Sp. z o.o. o wyborze firmy audytorskiej.

Szczegóły postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/247216

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 1. AUDYT FS Sp. z o.o.

        ul. Kopernika 22

        90-503 Łódź

        Oferta odrzucona ze względu na niezgodność z treścią SIWZ. Oferta zawiera cenę badania sprawozdania finansowego za jeden rok obrotowy zamiast za dwa lata.

 

 1. AUXILIUM Sp. z o.o.

        ul. Sikorskiego 18

        66-100 Sulechów

        Cena: 10 000,00 zł netto, 12 300,00 zł brutto

        Ocena: 100,00 pkt – oferta najkorzystniejsza

 

 1. POL-TAX 2 Sp. z o.o.

        ul. Komorowskiego 56c lok. 91

        03-983 Warszawa

        Cena: 12 600,00 zł netto, 15 498,00 zł brutto

        Ocena:  79,37 pkt

 

 1. Concept Finance Audyt i Doradztwo

        Rafał Durkacz

        ul. Piotrkowska 270, XIV p., lok. 1408

        90-361 Łódź

        Cena: 17 000,00 zł netto, 20 910,00 zł brutto

        Ocena:  58,82 pkt

 

 1. AUDYT FS Sp. z o.o.

        ul. Kopernika 22

        90-503 Łódź

        Cena: 16 000,00 zł netto, 19 680,00 zł brutto

        Ocena:  62,50 pkt

 

 1. KPW Audytor Sp. z o.o.

        ul. Tymienieckiego 25c/410

        90-350 Łódź    

        Cena: 14 900,00 zł netto, 18 327,00 zł brutto

        Ocena:  67,11 pkt

 

 1. Biuro Biegłych Rewidentów

        EKO-BILANS Sp. z o.o.

         ul. P.O.W. Nr 28 m. 3

         90-248 Łódź

         Cena: 15 800,00 zł netto, 19 434,00 zł brutto

         Ocena:  63,29 pkt

 

"Dostawa wodomierzy wraz z zaprogramowanymi modułami radiowymi, dla ZWKiUK Sp. z o.o. w Świebodzinie z siedzibą przy ul. Młyńskiej 37, 66-200 Świebodzin”

Oferty należy składać poprzez platformę zakupową Open Nexus do dnia 07.08.2019 r.

Szczegóły postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/245131

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty:

 1. P.P.H.U. GROWO

        Tomasz Wierciński

        Zachodnia 28

        66-200 Świebodzin

        Cena – 88 086,00 zł netto, 108 345,78 zł brutto

        Ocena: 100 pkt - oferta najkorzystniejsza

 

 1. ZŁOTE RUNO Sp. z o.o.

        ul. Koszykowa 59 lok. 2

        00-660 Warszawa

        Cena – 112 275,00 zł netto, 138 098,25 zł brutto

        Ocena: 96,50 pkt

 

WYKONANIE RENOWACJI ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ w ulicy Piłsudskiego, Pl. Wolności, Sikorskiego i Kawaleryjska w Świebodzinie METODĄ BEZWYKOPOWĄ z zastosowaniem żywicy epoksydowej

Oferty należy złożyć poprzez platformę zakupową:  platformazakupowa.pl/zwkiuk_swiebodzin do dnia 05.08.2019 r. do godz. 1400

 Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 05.08.2019 r, po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami.

Szczegóły postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/243529

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty:

 

 1. CONS CONTROL SYSTEM

        Klonowa 3

        66-016 Czerwieńsk

        Cena: 463 862,52 zł

        Ocena: 100 pkt - oferta najkorzystniejsza

 1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

        Arki Bożka 25

        41-902 Bytom

        Cena: 498 150,00 zł

        Ocena: 93,12 pkt

 

 1. GSG INDUSTRIA Sp. z o.o.

        Granitowa 47

        70-750 Szczecin

        Cena: 482 160,00 zł

        Ocena: 96,21 pkt

 

Wywóz wraz z zagospodarowaniem odwodnionego, ustabilizowanego i higienizowanego komunalnego osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Świebodzinie w latach 2020 i 2021

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1), w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na wywóz wraz z zagospodarowaniem odwodnionego, ustabilizowanego i higienizowanego komunalnego osadu ściekowego z oczyszczalni ścieków w Świebodzinie w latach 2020 i 2021” w sekretariacie – pokój nr  109 w siedzibie Spółki do dnia 31.07.2019 r. do godz.1200.

Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 31.07.2019 r. w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/241417

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty:

1.    GEOTRANS S.A.

       ul. Kobierzycka 20 BA

       52-315 Wrocław

       Wartość netto (za 1 tonę) – 79,00 zł

       Ocena: 48,10

 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

        EKOAGRA

        ul. Spacerowa 10

        89-310 Łobżenica

        Wartość netto (za 1 tonę) – 38,00 zł

        Ocena: 100 - oferta najkorzystniejsza

 

Budowa sieci wodociągowej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 549 i 573/3, obręb 0002, jednostka ewidencyjna  080805_4 miasta Świebodzin

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (Załącznik nr 1), w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na budowę sieci wodociągowej na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 549 i 573/3, obręb 0002, jednostka ewidencyjna  080805_4 miasta Świebodzin” w sekretariacie – pokój nr  109 w siedzibie Spółki do dnia 01.08.2019 r. do godz. 11:45.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.08.2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

Szczegóły postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/241362

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty:

 

 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

        „MOT-BUD-EKO” Mariusz Sokólski

         Rusinów 90

         66-200 Świebodzin

         Cena: 85 486,92 zł netto, 105 148,91 zł brutto

         Ocena: 100 pkt - oferta najkorzystniejsza

 

 1. Konsorcjum

       1) „NIEWIADOMSKI” Sp. z o.o. – lider konsorcjum

         ul. Pamiątkowa 32

         66-300 Międzyrzecz

 • 2) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

        „NIEWIADOMSKI” Władysław Niewiadomski

         ul. Pamiątkowa 32

         66-300 Międzyrzecz

        Cena: 95 750,00 zł netto, 117 772,50 zł brutto

        Ocena: 89,28 pkt

 

 1. Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych

        EKO Ryszard Rogowski

        ul. Lotników 10A

        65-001 Zielona Góra

        Cena: 97 000,00 zł netto, 119 310,00 zł brutto

        Ocena: 88,13 pkt